Thiếu hụt lao động nghiêm trọng có nghĩa là người sử dụng lao động ở Canada ngày càng tuyển dụng công nhân kỹ thuật ở nước ngoài - Columbus

Tin tức Định cư